LISTA: Här är alla nya lagändringar som börjar gälla den 1 juli

Foto: Pixabay, Mostphotos.

I dag är det en viktig dag inom politiken då flertalet lagändringar träder i kraft. Här är elva av de viktigaste förändringarna.

delningar

1. Tobakslagen - rökförbud

Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft som ska bidra till att bland annat minska rökningen i samhället.

Den nya lagen innebär att det är förbjudet att ”röka på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus”.

Det innebär att det numera är förbjudet att röka på till exempel uteserveringar, idrottsanläggningar, lekplatser, utanför entréer till butiker och liknande.

Dessutom är det nu också förbjudet med: Inhalering av tobak som till exempel förångats, rökning av örtprodukter för rökning, användning av e-cigaretter samt användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

2. En läsa-skriva-räkna-garanti införs

En garanti för tidiga stödinsatser införs i förskoleklassen samt i lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Om det finns en indikation på att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk eller matematik ska en särskild bedömning göras av elevens kunskapsutveckling.

Förskollärare och lärare ska samråda med personal med specialpedagogisk kompetens. Om eleven är i behov av stöd ska åtgärder sättas in och följas upp.

3. Föräldrapenning för fler familjekonstellationer

Från och med den 1 juli ska nu en förälders sambo kunna få föräldrapenning och vara föräldraledig, utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn med föräldern.

Lagändringen innebär att kravet på tidigare äktenskap eller gemensamma barn tas bort i föräldraförsäkringen och att en förälders sambo därmed likställs med en förälder.

Dessutom ska en förälders sambo ha rätt till ledighet från arbetet enligt föräldraledighetslagen också i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn tillsammans.

4. Gratis screening mot livmoderhalscancer för alla kvinnor

Genom förordningen som nu har börjat gälla görs screening för livmoderhalscancer, utförd med gynekologisk cellprovtagning, avgiftsfri inom samtliga landsting.

5. Alkoglass

Alkoglass och liknande produkter regleras numera som alkoholdrycker. Det innebär att alkoglass inte längre får säljas i vanliga butiker utan endast på Systembolaget.

6. Hälso- och sjukvårdskurator blir ett nytt legitimationsyrke

Legitimation införs för yrket hälso- och sjukvårdskurator. Grunden för legitimation är som huvudregel en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.

Under en övergångsperiod kan dock redan yrkesverksamma kuratorer med vissa andra kvalifikationer också få legitimation. Socialstyrelsen får ta ut en avgift för prövning av ansökan om legitimation.

7. PKU-provet ska även omfatta andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar

De tester som görs på nyfödda för att identifiera allvarliga medfödda sjukdomar (s.k. PKU-screening) ska nu även omfatta andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar.

Socialstyrelsen ska besluta vilka sjukdomar som PKU-screeningen får omfatta. Bestämmelserna om PKU-biobanken och PKU-registret ska även gälla för PKU-prover från barn som inte har lämnat sådana prov som nyfödda, exempelvis barn som fötts i ett annat land.

Uppgifter om bland annat provgivarens personnummer och födelsevikt samt analys- och undersökningsresultat ska även få sparas i PKU-registret.

8. En förstärkt läroplan för förskolan

Lagändringen man gjort i läroplanen för förskolan ska lyfta fram ett barnrättsperspektiv utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter samt barns rätt till trygghet, integritet och omsorg.

Flera andra områden lyfts också fram i läroplanen, som svenska språkets ställning, jämställdhet, nationella minoriteters rättigheter, hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande. Vidare preciseras förskollärares respektive arbetslagets ansvar, där bland annat barnskötare ingår, för undervisningen.

9. Ändringar i läroplanerna för ökad trygghet och studiero i skolan

Ändringarna i läroplanerna tydliggör rektorns särskilda ansvar för att alla elever får en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Ändringarna betonar även elevernas ansvar för att visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever.

Det tydliggörs också att skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, ska ta ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö.

10. Studietid för läkarexamen utökas till sex år

Ändringen innebär att omfattningen på utbildningen till läkarexamen utökas till 360 högskolepoäng. Det motsvarar en studietid på sex år istället för fem 39 (41) och ett halvt.

Som en följd av att utbildningen förlängs ändras också kraven i övrigt för att få läkarexamen.

11. Fritidspedagoger omfattas av krav på legitimation och behörighet

Den nya lagändringen innebär att undantaget från krav på legitimation och behörighet för att få bedriva undervisning i fritidshemmet tas bort.

Det kommer därmed ställas krav på legitimation och behörighet för undervisning i fritidshemmet på samma sätt som för undervisning i övriga delar av skolväsendet.

Källa: Riksdagen.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar